Bilgi

BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Kapsam

Dayanak

Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM: Özürlülük Sınıflandırması

Özürlülük sınıflandırması

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Düzenleme Usul ve Esasları

Özürlü sağlık kurulunun teşkili

Yetkili sağlık kurumları

Raporların düzenlenmesi ve özür oranının belirlenmesi

Özürlü sağlık kurulu raporunun doldurulması

Özürlü sağlık kurulu raporuna itiraz

Birden fazla özür durumunun bulunması

Kurul kararlarının kaydı

Özürlü sağlık kurulu raporunun geçerlilik süresi

Özürlü sağlık kurulu raporunun onaylanması ve verilişi

Vergi indirimine esas raporlar

5233 sayılı Kanun kapsamında verilecek raporlar

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

Atıflar

Kazanılmış haklar

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

Yürürlük

Yürütme

EKLER