Bilgi

BİRİNCİ BÖLÜM: Başlangıç Hükümleri

Amaç

Kapsam

Dayanak

Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM: Genel Esaslar

TYP uygulanabilecek durumlar

Hizmet sağlayıcılar

TYP taleplerinin alınması, sözleşme imzalanması ve TYP’nin ilanı

Başvuru ve katılım şartları

Başvuruların alınması ve değerlendirilmesi

TYP’nin uygulama esasları

Devam zorunluluğu ve izin

Ödemelerin yüklenici kurumlara aktarılması

Katılımcılara yapılacak ödeme, sosyal güvenlik ve vergi işlemleri

Katılımcının sorumlulukları

Yüklenicinin sorumlulukları

Kontrol ve denetim

Yaptırım

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hususlar

Elektronik ortamda bildirim

Yetki ve sorumluluk

Ödeneklerin belirlenmesi

Tereddütlerin giderilmesi

Salgınla mücadele faaliyetlerine ilişkin Sağlık Bakanlığı ile iş birliği kapsamında düzenlenen mesleğe yönelik uygulanan programlar

Yürürlükten kaldırılan yönetmeliğe tabi programlarda katılımcıların azami faydalanma süreleri

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemler

Olağanüstü hal kapsamında düzenlenen programlar

TYP uygulanabilecek diğer durumlar

Depremden zarar gören illerde düzenlenecek programlar

Yürürlük

Yürütme